Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang

Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang là cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đặt tại tỉnh An giang, có chức năng giúp Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam  tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện (sau đây gọi chung là bảo hiểm xã hội), bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; quản lý các quỹ: Bảo hiểm xã [...]

Open

Gọi:0948-32-8186 (8h-22h)