Quy trình đóng hưởng bảo hiểm xã hội từ 01/5/2017

Ngày 14/04/2017 Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt nam đa có công văn  595/QĐ-BHXH thay thế Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 ban hành Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Quy trình đóng hưởng bảo hiểm xã hội từ 01/5/2017: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này: Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo [...]

Quy định về công bố Khung lập kế hoạch Dân tộc thiểu số và Đánh giá xã hội phục vụ dự án Hiện đại hóa BHXH Việt Nam.

Quy định về công bố Khung lập kế hoạch Dân tộc thiểu số và Đánh giá xã hội phục vụ dự án Hiện đại hóa BHXH Việt Nam. Khách hàng mua hoặc cần tư vấn bảo hiểm xã hội điện tử EFY eBHXH  vui lòng gọi Hotline: 01277-300-777 / 1900-6907

Quy định tính thời gian công tác trước 01/01/1995 để hưởng BHXH và điều chỉnh lương hưu đối với giáo viên mầm non.

Công văn 625/BHXH-CSXH ngày 03/01/2017 về 625/BHXH-CSXH: V/v tính thời gian công tác trước 01/01/1995 để hưởng BHXH và điều chỉnh lương hưu đối với giáo viên mầm non. Khách hàng mua hoặc cần tư vấn bảo hiểm xã hội điện tử EFY eBHXH  vui lòng gọi Hotline: 01277-300-777 / 1900-6907  

Công văn 2870/BHXH-CSXH Hướng dẫn giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại BHXH Bộ Quốc phòng

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2870 / BHXH - CSXH V/v hướng dẫn giải quyết chế độ BHXH đối với người tham gia BHXH tự nguyện tại BHXH Bộ Quốc phòng Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2014              Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng; Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội; Bảo hiểm xã hội [...]

Open

Gọi:0948-32-8186 (8h-22h)