1900 6142

Tags: Hướng dẫn đăng nhập phần mềm EFY eBHXH

  • Hướng dẫn đăng nhập phần mềm EFY eBHXH

    Hướng dẫn đăng nhập phần mềm EFY eBHXH

    Để sử dụng được phần mềm EFY-eBHXH, khách hàng sau khi đã thực hiện đăng ký giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử và tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan BHXH quản lý để được cấp Tên đăng nhập và Mã kích hoạt công cụ....

    Read more